ข่าวล่าสุด

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28

 

      ตามที่ได้มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ในวาระ 1 ตุลาคม 2561 ให้ พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 และ พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก  รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 

3

5

      วันนี้ (3 ตุลาคม  2561)   มณฑลทหารบกที่ 28  ได้กระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เริ่มจากพิธีสักการะพระพุทโธ และพระธาตุพุทธสติ  พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หน้า ร.8 พัน.1 พิธีบวงสรวงสักการะพระบรมรูป ร.5 ณ ศาลาวงกลม พิธีลงนามในเอกสาร รับ – ส่งหน้าที่ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก บก.มทบ.28 และรับมอบการบังคับบัญชา ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ได้กล่าวรับมอบหน้าที่ และพร้อมที่จะนำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 2 ทั้งจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเต็มขีดความสามารถ

14

16

177

4

9

           ในการนี้พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 (ท่านเดิม) กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 และให้ พลตรี เกียรติศักดิ์  วิเวก ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนทหารทุกคน ทุกหน่วยเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ สำหรับ พลตรี เกียรติศักดิ์  วิเวก เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทั้งในด้าน การปกครองบังคับบัญชา การป้องกันประเทศ และการพัฒนาต่างๆ จึงเชื่อมั่นได้ว่า ท่านจะเป็นผู้นำหน่วยไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ปฏิบัติภารกิจที่กองทัพมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ และขอให้เพื่อนทหารทุกคน เชื่อมั่น ร่วมมือ ปฏิบัติภารกิจ สร้างเสริม ความมั่นคง ให้แก่ ชาติ ศาสนา รักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์ ให้ยั่งยืนสืบไป

11

6

12