ข่าวล่าสุด

มทบ.28 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น “บริหารจัดการขยะชุมชนค่ายศรีสองรัก”

มทบ.28 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น “บริหารจัดการขยะชุมชนค่ายศรีสองรัก”
1
2

   ปัจจุบันขยะมีมากมายล้นชุมชน ถึงเวลาบูรณาการทุกฝ่ายร่วมกันจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม
7

   วันนี้ (31 กรกฎาคม 2561) เวลา 1800 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ หลังกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มีการประชุมหารือโครงการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการขยะในชุมชน มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพันเอก สมหมาย บุษบา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ มณฑลทหารบกที่ 28 ผู้แทนหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8,กรมทหารพราน 21 ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ร่วมประชุม
5
4

    วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนค่ายศรีสองรัก เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ มีส่วนร่วมในชุมชนในการกำจัดขยะโดยกายการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือน สำนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดขยะ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกให้กับกำลังพลตลอดจนครอบครัวให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน มีจิตอาสาจิตสาธารณะให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
6
11