ข่าวล่าสุด

มทบ.28 จัดพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10


มทบ.28 จัดพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10

2
3
     วันนี้ (26 กรกฎาคม 2561) เวลา 1030 ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มีพิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561 มณฑลทหารบกที่ 28 โดยพลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการกำพล มทบ.28 และครอบครัว ร่วมพิธี โดยมีวัตถุประสงค์กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในปีมหามิ่งมงคล, เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพดังเดิม เกิดความสุมดุลของระบบนิเวศน์, เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อย่างยั่งยืนสืบไป, เพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะล้าพังทลายของดิน รวมทั้งเพิ่มปริมาณธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน,เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการดูดกลืนความร้อนได้มากขึ้นช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์ อันเป็นสาเหตุ สำคัญทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน และเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล
6
7

      ในการนี้พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ประธานกล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กองทัพบกได้มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนการปลูกป่าทดแทน ตลอดจนฟื้นฟูพื้นที่ป่า รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำ จึงให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทั่วประเทศดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการสนองแนวทางพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 28 จึงได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ ครบ 66 พรรษา 28 ก.ค.2561 นี้
8
9
10
11
12
13