ข่าวล่าสุด

ผบ.”หนุ่ม” มทบ.28 ตรวจความพร้อมรบทหารเลย

 
   ผบ.”หนุ่ม” มทบ.28 ตรวจความพร้อมรบทหารเลย
2

     กองทัพภาคที่ 2 ได้กำหนดการจัดสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามประจำปี 2561 ในวันที่ 16-22 ก.ค. 61 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจความพร้อมรบของหน่วย ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับเกิดความมั่นใจว่าหน่วยของตนมีความพร้อมรบทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์ ด้านการฝึกศึกษา และด้านแผนการปฏิบัติอย่างเพียงพอตามความจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพความพร้อมรบของหน่วย โดยกำหนดให้ทุกหน่วยในกองทัพภาคที่ 2 จัดสัปดาห์แห่งความพร้อมรบเป็นประจำทุกปี
12

      วันนี้ (19 กรกฎาคม 2561) เวลา 1000 ที่บริเวณสนามจรัสราศรี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 มีการตรวจความพร้อมรบสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามประจำปี 2561 ในห้วงวันที่ 16-22 ก.ค. 61 ของหน่วยทหารค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย โดยมีพลตรี ชาญชัยเอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา, กำลังพลทหารมณฑลทหารบกที่ 28,กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมสัปดาห์แห่งความพร้อมรบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบขีดความสามารถสมรรถภาพร่างกายกำลังพล  รวมทั้งกิจกรรมที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง  อดทน  ความพร้อมเพียงของหน่วย ในการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับหน่วย สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้การสนับสนุนในภารกิจได้เมื่อได้รับคำสั่งดังนั้นกิจกรรม ในการตรวจสภาพความพร้อมรบในสนามในครั้งนี้ประกอบด้วย การตรวจความพร้อมรบของกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ในการบรรจุกำลังร้อยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ, การตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลกองร้อยสารวัตรทหาร, การตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการช่วยเหลือ ลำเลียงผู้ป่วย และการส่งกลับทางสายแพทย์
5
4

      ในการนี้พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ประธานกล่าวว่า ในการตรวจความพร้อมสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามประจำปี 2561 การตรวจสภาพความพร้อมในครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติภารกิจ การช่วยเหลือประชาชนและเตรียมกำลังการปฏิบัติการทางทหารของหน่วย ถึงแม้ว่าในการปฏิบัติภารกิจจะมีความแตกต่างกันไปตามภารกิจของหน่วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับด้านรูปแบบการจัดหน่วย ขนาดและสภาพแวดล้อมทางการยุทธ การออกปฏิบัติภารกิจทุกครั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องตรวจสภาพความพร้อมของหน่วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยมีความพร้อมด้านกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างสมบูรณ์และเพียงพอตามความจำเป็น ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุภารกิจของหน่วย
6
8
10