ข่าวล่าสุด

รอง ผบ.มทบ.28 ปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561

  • จ.ส.อ.กิตติภพ
  • มีนาคม 30, 2018
  • ปิดความเห็น บน รอง ผบ.มทบ.28 ปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561

จากสถานการณ์ในปัจจุบันสังคมมีการพัฒนามีความเจริญทางด้านวัตถุ ซึ่งทำให้เยาวชนของชาติได้รับผลกระทบในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ลดน้อยถอยลง กองทัพบกเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อเยาวชนจึงได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน

8

    ช่วงเช้าวันนี้ ( 30 มี.ค.61 ) ที่ห้องอบรมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 มีการปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับการสถาบันศึกษาในจังหวัดเลย ดำเนินการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 มีเยาวชนจาก วิทยาลัยเทคนิคเลย, โรงเรียนเลยพิทยาคม, โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรร   รวม 100 คน และมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม ฯ โดยมีพันเอกปรีชา จึงมั่นคง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธาน พร้อมด้วยพันเอกประเสริฐ สิงขรเขียว รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายทหาร นายสิบ และเยาวชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
4
6

     โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นโครงการจัดโดยกองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้เกิดความรู้สึกในความเป็นไทยเกิดความรักความสามัคคีและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เยาวชนสำนึกในความสำคัญของตนเองที่จะต้องเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของชาติบ้านเมืองด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทันสมัย, เป็นการสร้างพลังให้สังคมในหมู่เยาวชนที่ได้รับการจัดตั้งเป็นกลุ่มก้อนให้สามารถเผชิญกับปัญหาสังคมต่างๆได้อย่างเป็นระบบและเพิ่มภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

7

5

   ในครั้งนี้พันเอกปรีชา จึงมั่นคง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานกล่าวว่า การฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในครั้งนี้  นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับเยาวชนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นโครงการที่ดีของกองทัพบก  ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมเป็นเครื่องมือในการขัดเกลามนุษย์ ให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข จึงนับว่าเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน เป็นแนวทางที่ดี ที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณทุกส่วนที่ให้การสนับสนุน การดำเนินการในการฝึกอบรม สำหรับเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต เป็นคนดีของครอบครัว ของโรงเรียน ครู อาจารย์ และที่สำคัญเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
10