ข่าวล่าสุด

ผบ.มทบ.28 เปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561

  • จ.ส.อ.กิตติภพ
  • มีนาคม 27, 2018
  • ปิดความเห็น บน ผบ.มทบ.28 เปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561

กองทัพบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน ในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เป็นเยาวชนที่ดีในวันนี้ และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า

12

     วันนี้ ( 27 มี.ค.61 ) ที่ห้องอบรมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 มีการเปิดเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับการสถาบันศึกษาในจังหวัดเลย ดำเนินการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 มีเยาวชนจาก วิทยาลัยเทคนิคเลย, โรงเรียนเลยพิทยาคม, โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรร   รวม 100 คน โดยมีพลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา นายทหาร นายสิบ และเยาวชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
8
2
    โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป็นโครงการจัดโดยกองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้เกิดความรู้สึกในความเป็นไทยเกิดความรักความสามัคคีและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,  
3

ให้เยาวชนสำนึกในความสำคัญของตนเองที่จะต้องเป็นพลัง อันยิ่งใหญ่ของชาติบ้านเมืองด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทันสมัย, เป็นการสร้างพลังให้สังคมในหมู่เยาวชนที่ได้รับการจัดตั้งเป็นกลุ่มก้อนให้สามารถเผชิญกับปัญหาสังคมต่างๆ
ได้อย่างเป็นระบบและเพิ่มภูมิคุ้มกันยาเสพติด
4

      การจัดการฝึกการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จากอาจารย์ ชุดครูฝึก และวิทยากรของหน่วย โดยมีการฝึกตามแนวทางดังนี้  การฝึกระเบียบแถว , ประวัติศาสตร์ชาติไทยและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย , การฝึกอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม, การฝึกอุดมการณ์ ประชาธิปไตย, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ
5
    ในการนี้ พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ประธานในพิธีกล่าวว่า โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นโครงการที่ดีของกองทัพบก คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการขัดเกลามนุษย์ ให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  จึงนับว่าเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน เป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง  ผมขอให้เยาวชนทุกคน  ได้มีความตั้งใจในการฝึกอบรม เพื่อจะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติตนในสังคม และเพื่อเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของชาติในอนาคต ต่อไป
9