ข่าวล่าสุด

มทบ.28 จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561

มทบ.28 จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561
2
  วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 1500 ณ สนามฝึก นฝ.นศท.มทบ.28 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย มณฑลทหารบกที่ 28
โดยพลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก ปี 2561 จัดโดย มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับ กรมทหารพรานที่ 21 และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ในพื้นที่ค่ายศรีสองรัก วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ปัญหามลพิษทางดิน ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร โดยบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยร่วมหว่านเมล็ดปอเทือง เพื่อให้ออกดอกในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยมีกำลังพลประกอบด้วย นายทหาร นายสิบ อาสาสมัคร พลทหารกองประจำการและนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 400 นาย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
5
    ในการนี้พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ประธานกล่าวว่า การจัดกิจกรรม การรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลกปี 2561 ขึ้นในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ การพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน
8
    รัฐบาลโดย คณะกรรมการวันดินโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย ให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และความตระหนัก ถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยในเดือนธันวาคม ปี 2561 โดยได้กำหนดให้จัดงานวันดินโลกระดับจังหวัดในทุกจังหวัด และ เป็นการดำเนินงานร่วมกันจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการต่าง ๆ ทหาร ตำรวจ สมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชน โดยมีการกำหนดให้ดำเนินกิจกรรมปลูกปอเทือง ระหว่างวันที่ 1– 10 ตุลาคม 2561 มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับหน่วยทหารในค่ายศรีสองรัก จึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก ปี 2561 ขึ้นในวันที่นี้
6
13
12