1
ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและ
ถวายบังคม น้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี...

1
ผบ.มทบ.28 เป็นประธานพิธีวางพวง
มาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 เป็นประธานพิธีวางพวง มาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...

1
ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...

1
ผบ.มทบ.28 ประชุมสั่งการ และมอบ
นโยบายให้กำลังพล เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.มทบ.28 ประชุมสั่งการ และมอบนโยบายให้กำลังพล...

2
ทหาร มทบ.28 วางปืนจับเคียวเกี่ยวข้าว
ลงแขกช่วยเหลือชาวนา ตามนโยบาย
ผู้บังคับบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: ทหาร มทบ.28 วางปืนจับเคียวเกี่ยวข้าว ลงแขกช่วยเหลือชาวนา

1
มทบ.28 จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
การบริหารจัดการขยะ และปัญหายา
เสพติดในชุมชนตำบลศรีสองรัก

อ่านเพิ่มเติม: มทบ.28 จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การบริหารจัดการขยะ และปัญหายา เสพติดในชุมชนตำบลศรีสองรัก