01

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 0900 - 1200 พลตรี สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบหมายให้ พันเอก วิทยา พรจรรยา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 เป็นผู้แทนในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการจัดตั้งแหล่งข่าว พลทหารกองประจำการ (ก่อนปลดประจำการ) ให้กับหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 28 ที่มีทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการใน 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ปลูกจิตสำนึกด้านการข่าว และจัดทำข้อมูล/ประวัติบุคคล เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานด้านการข่าวในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในโอกาสต่อไป โดยในครั้งนี้มียอดทั้งสิ้น 106 นาย

12

เพื่อฝึกการเขียนและส่งข่าวด้วยตนเองตามหัวข้อข่าวสารสำคัญแล้วสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและจัดตั้งเป็นเครือข่ายแหล่งข่าวประชาชนหลังปลดประจำการตามพื้นที่ภูมิลำเนา ทำให้ทราบถึงแนวโน้มของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อปัญกาความสงบเรียบร้อยของประเทศ รวมถึงการรับทราบสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาความขัดแย้งหรือสถานการณ์จะนำไปสู่ความรุนแรงโดยวิชาที่ทำการอบรมคือ การข่าวเบื้องต้น การรวบรวมข่าวสารและการวิเคราะห์ข่าว ทั้งนี้รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 28 กำชับให้ทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการ ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี ของสังคม และประเทศชาติ

07

ภาพกิจกรรม