1

ตามที่ กองทัพภาคที่ 2 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบหมายให้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทุกจังหวัดดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมายนั้น ในส่วนของจังหวัดเลย มีหมู่บ้านเป้าหมายในระดับรุนแรงจากการประเมินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 จำนวน 10 หมู่บ้านเป้าหมาย ในพื้นที่ 3 อำเภอ และเทศบาลเมืองเลย กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย จึงได้ดำเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคม (ปักสมอบก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านเป้าหมายเหล่านั้นเป็นหมู่บ้านชุมชน สีขาว ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย น่าอยู่ให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย รวมทั้งให้นำผู้หลงผิดที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด คืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนเพื่อสร้างแหล่งข่าวภาคประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 22 ตุลาคม- 2 ธันวาคม 2561 โดยจัดกำลังพลเข้าปฏิบัติแบบเกาะติดในหมู่บ้านเป้าหมายตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาปฏิบัติงานห้วงละ 15 วัน ต่อหมู่บ้านเป้าหมาย รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้ค้าและผู้ติดยาเสพติด นำไปเข้าสู่กระบวนตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให้หมู่บ้านเหล่านั้นเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง ป้องกันภัยจากยาเสพติดด้วยชุมชนเองจนเป็นหมู่บ้านสีขาวต่อไป

12
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.พลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม (ปักสมอบก) ณ โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย ม.7 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย มีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น จำนวน 200 คน ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับประชาคมหมู่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน ร่วมทั้งร่วมกันแสวงหาแนวทางในการนำผู้หลงผิดเสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อให้สามารถคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

11
 
ภาพกิจกรรม